1 stycznia 2017 – zmiany w egzaminowaniu

Home  >>  1 stycznia 2017 – zmiany w egzaminowaniu

Od 1 stycznia 2017 roku egzaminator będzie mógł kontynuować egzamin pomimo błędów zdającego, które dotychczas powodowały jego natychmiastowe przerwanie.

Regulacje prawne w § 16 ust. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 20 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
?1. Egzaminator:
1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy,
w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2) przerywa egzamin państwowy:
a) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej
egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego
pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące,
b) na wniosek osoby egzaminowanej,
c) w przypadku, o którym mowa w § 32,
d) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej
egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego
innym pojazdem egzaminacyjnym.?;

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001655&min=1