ADR

Home  >>  ADR

Przechwytywanie

KURS ADR DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE

PODSTAWA PRAWNA:

USTAWA Z 19 SIERPNIA 2011 R. O PRZEWOZIE TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DZ. U. 227 POZ. 1367 I NR 244, POZ. 1454) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Z DNIA 29 MAJA 2012 R. W SPRAWIE PROWADZENIA KURSÓW Z ZAKRESU PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 619).

CEL KURSU:

KURS MA NA CELU PRZYGOTOWAĆ KIEROWCĘ DO WYKONYWANIA PRZEWOZU DROGOWEGO MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH (ADR) W TRANSPORCIE KRAJOWYM I MIĘDZYNARODOWYM.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

WIEK – 21 LAT

PRAWO JAZDY ODPOWIEDNIEJ KATEGORII DO RODZAJU POJAZDU UŻYTEGO DO PRZEWOZU.

ZAKRES KURSU:

KURS ADR – PODSTAWOWY

KURS PODSTAWOWY W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WSZYSTKICH KLAS.

24 GODZINY

KURS ADR – CYSTERNY

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH.

16 GODZIN

KURS ADR – KLASA 1

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WYBUCHOWYCH KLASY 1.

8 GODZIN

KURS ADR – KLASA 7

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PROMIENIOTWÓRCZYCH KLASY 7.

8 GODZIN

EGZAMIN PAŃSTWOWY PRZEPROWADZANY PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA.

Przechwytywanie

 INSTRUKCJE ADR – LINK